Kontakt
PRZEDSZKOLE KREDKA Kamieniec Wrocławski

 

 

 

STATUT

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KREDKA

w Kamieńcu Wrocławskim

 

 

 

          I.             Postanowienia ogólne.

          II.           Cele i zadania przedszkola.

          III .        Organy przedszkola i ich kompetencje.

                IV.          Organizacja przedszkola.

V.     Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

VI.     Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami).

VII.     Wychowankowie przedszkola.

VIII     Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków.

IX.     Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności.

X.     Postanowienia końcowe.

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki    oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Przedszkole Niepubliczne Kredka 

2. Przedszkole jest placówką niepubliczną ogólnodostępną

3. Siedziba przedszkola: 55-002 Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska 29.

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Joanna Augustynowicz pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora przedszkola

z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Wrocławska 29, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

 

§2

 

Przedszkole działa na podstawie:

1 . Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.poz.59 ze zm.),

2.  Rozporządzenia wykonawczych do ustaw

3.  Niniejszy Statut

4.  Wpis do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Gminę Czernica

 

& 3

 

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną przeznaczoną dla dzieci w wieku od dwóch i pół do sześciu lat, objętych w świetle ustaw oświatowych wychowaniem przedszkolnym, realizującą programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, zatrudniającą nauczycieli mających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

§4

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawo oświatowe, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Cele te koncentrują się na wspomaganiu rozwoju dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewniając dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Szczegółowe zadania przedszkola:

1. Wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka.

2. Zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

3. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej".

4. Współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu.

5. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

6. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

7. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

8. Tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych.

9. Dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.

 

§5

 

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:

1. Zapewnienie opieki pedagogicznej w czasie pobytu w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem placówki, wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku.

2. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu.

3. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

4. Rozwijanie wrażliwości moralnej.

5 .Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

7. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej.

8. Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego oraz kształtowanie prozdrowotnych zachowań.

9. Przedszkole prowadzi działalność diagnostyczną wychowanków.

10. Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej organizując zajęcia z wychowankami oraz konsultacje dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli ze specjalistami z tych dziedzin.

 

§6

 

1. W Przedszkolu może być organizowane kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.                                                                                             

2. Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności podejmuje dyrektor przedszkola.                                                                                         

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne, bądź po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, informacji o rozpoznaniu indywidualnej potrzeby dziecka i konieczności udzielenia mu pomocy.     

4. Dyrektor przedszkola tworzy zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.                                                                          

5. Zespół przygotowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczne dla dziecka .posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program ten opracowuje zespół do 30 września lub w ciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaleceń tego orzeczenia oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. Program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie.                                   

6. Na podstawie opracowanego przez zespół programu udzielana jest dziecku pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Może ona przybierać formę: zajęć korekcyjno kompensacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym, konsultacji, porad i warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli.

7. Dyrektor przedszkola wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia , określone w programie, realizowane przez nauczycieli i specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.                                           

8. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora przedszkola (nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem), który nadzoruje prace terapeutyczną z dzieckiem.                                            

9. Prace zespołu są dostępne dla rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

 

§ 7

 

1. Dyrektor przedszkola organizujący wczesne wspomaganie rozwoju danego dziecka, kształcenie specjalne na podstawie orzeczenia lub indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne na podstawie opinii , może zawierać porozumienia z innymi organami lub osobami prowadzącymi podmioty o których mowa w ust. 5 art.127 ustawy w celu realizacji części wskazań zawartych w opinii lub orzeczeniu.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

§8

 

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor Przedszkola

2. Rada Pedagogiczna

 

& 9

 

Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników.

Dyrektor przedszkola w szczególności:

 

 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny i odpowiada za realizację przez przedszkole programu nauczania i wychowania.
 2. Sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne.
 3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 4. Dysponuje środkami finansowymi przedszkola.
 5. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 6. Odpowiada za organizację administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.
 7. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 8. Przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia oraz rozlicza z ich wykonania, dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 9. Wykonuje inne czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników przedszkola.
 10. Decyduje o przyjęciu dziecka do przedszkola i o skreśleniu dziecka – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej – z listy wychowanków w przypadkach określonych w niniejszym Statucie.
 11. Ustala  wysokość opłat za posiłki.                                                                                                                                                                                      
 12. Ustala zakresu obowiązków nauczyciela, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności.   
 13. Prowadzi i archiwizuje dokumentację przedszkola.                                         .

 

& 10

 1. Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 9, Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, pozostałymi pracownikami i rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków.
 2. Dyrektor może upoważniać podległych pracowników do wykonywania w jego imieniu zadań wskazanych w § 9, sprawując wówczas nadzór nad ich prawidłowym wykonywaniem.

& 11

 

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.
 4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem przedszkola. Do wykonywania tych czynności można upoważnić sekretarza Rady Pedagogicznej, jeżeli Rada dokonała jego wyboru.
 5. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie 10 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej. Protokół z zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać ewentualne poprawki przewodniczącemu do następnego posiedzenia. Rada na najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.

 

     &12

 

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 1. ) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
 2. ) zatwierdzanie projektu Statutu i jego zmiany opracowanych przez dyrektora,
 3. ) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
 1. Szczegółowy tryb pracy Rady Pedagogicznej określa uchwalany przez Radę regulamin.

 

§ 13

 

 1. Członkowie Rady Pedagogicznej i inni uczestnicy zebrań są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych), a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
 2. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest ponadto:

 

 1. ) czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach Rady,
 2. ) realizować przyjęte uchwały,
 3. ) współtworzyć atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,
 4. ) współpracować z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia.

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§14

 

1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom od dwóch i pół do sześciu  lat, objętym wychowaniem przedszkolnym.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zapisu dziecka.
3. Dyrektor Przedszkola zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu.
4. Możliwe jest przyjmowanie dzieci na mniejszą liczbę dni.
5. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.                                                                                                                 7. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 7 lat.                                                                                                         

8. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z resztą pracowników.                                                                

9. Organizację pracy i sposób funkcjonowania poszczególnych oddziałów określa na początku roku przedszkolnego dyrektor placówki w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe.

10. Liczba dzieci w obu oddziałach  uzależniona jest od możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci .

11. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały

przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia niepełnosprawności.

12. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.

13. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych

 

§15

 

1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

2. Placówka pracuje przez cały rok w godzinach od. 6.30. do 17.00, oprócz dwutygodniowej przerwy – wakacyjnej przypadającej na ostatni tydzień lipca i pierwszy tydzień sierpnia,  przerw świątecznych, dni ustawowo wolnych, dodatkowo przedszkole zamknięte jest w dniach: 2.05, 24.12, 31.12, w piątek po Uroczystości Bożego Ciała oraz w piątek poprzedzający Święta Wielkanocne (Wielki Piątek).                                                                                                        

 

 

§16

 

1. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosić:-około 15 -20 minut dla dzieci 3 i 4 letnich; 25-30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich.

 

§17

 

1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone przez radę pedagogiczną.

3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się: -nie krócej niż 5 godzin dziennie

-od poniedziałku do piątku

-przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.

4. Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie dyrektor placówki.

 

§18

 

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych uczestnictwo w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami rodziców.

2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.

3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.

4. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

 

§19

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju wychowanków, przedszkole organizuje żywienie.
 2. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne. 
 3. Przedszkole zapewnia wychowankom:
 1. ) śniadanie,
 2. ) obiad,
 3. ) podwieczorek.

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

 1. Pracownicy Przedszkola zatrudniani są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnionych przypadkach może być zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, mająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć
 3. Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w przedszkolu.

 

§ 20

 

Obowiązkiem każdego pracownika przedszkola jest w szczególności:

 1. Przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa i ustalonego porządku pracy przedszkola.
 2. Poszanowanie praw dziecka.
 3. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
 4. Dbanie o bezpieczeństwo wychowanków i innych osób przebywających na terenie przedszkola.
 5. Dbanie o dobro przedszkola i jego mienie.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

 

§ 21

Do obowiązków nauczyciela należy:

 

 1. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków w czasie pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.
 2. Prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem nauczania.
 3. Dbanie o warsztat pracy własnej.
 4. Dbanie o estetykę pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi.
 5. Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metody i formy pracy do jego możliwości.
 6. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dążenie do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci przez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
 7. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej.
 8. Współpraca z psychologiem, lekarzem i innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
 9. Współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.
 10. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w celu poznania i zaspokojenia potrzeb rozwojowych dzieci.
 11. Rozwój osobisty i samokształcenie.
 12. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Współpraca z rodzicami  (prawnymi opiekunami)

 

§22

 

1 .Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

2.Formy współdziałania to:

1) zebrania grupowe,

2) kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,

3) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, logopeda,

4) imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,

5) warsztaty dla rodziców,

6) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,

7) wycieczki,

8) spotkania integracyjne, festyny.

 

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

 

1) informacji o planie pracy przedszkola,

2) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,

3) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale,

4) uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,

5) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,

6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,

7) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

8) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów i innych,

9)  wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,

10) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

 

1) przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminu przedszkola,

2) ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu,

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,

3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego i w jego przypadku pisemnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad 3 dni,

4) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania przedszkola ,wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica; rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę,

5) przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne pracownik przedszkola zawiadamia rodziców dziecka, którzy winni niezwłocznie odebrać dziecko i pozostawić je w domu do czasu ustąpienia wyżej wymienionych objawów,

6) informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,

7) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,

8)  na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,

9) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,

10) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola,

11) respektować uchwały rady pedagogicznej,

12) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych",

13) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora,

14) z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola,

15) poinformować pracowników przedszkola o alergiach dziecka na piśmie.

 

Rozdział VII

Wychowankowie Przedszkola

 

§ 23

 

Przedszkole gwarantuje każdemu wychowankowi poszanowanie wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka i innych aktów powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 24

 

Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

 1. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej albo psychicznej,
 2. ochrony i poszanowania godności osobistej,
 3. właściwej organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny,
 4. ochrony zdrowia,
 5. podmiotowego i życzliwego traktowania.

 

§ 25

 

 1. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Wychowankowie przedszkola podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej obciąża dobrowolnie rodziców (opiekunów prawnych) dziecka . Jeżeli rodzic nie skorzysta z oferty , którą proponuje przedszkole zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający ubezpieczenie dziecka. Jeżeli nie dostarczy powyższego dokumentu dyrektor i nauczyciel mogą odmówić zabrania dziecka na wyjścia poza placówkę przedszkolną i uczestnictwo w wycieczkach.

§ 26

 

Wychowankowie przedszkola obowiązani są do:

 1. okazywania szacunku wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 2. przestrzegania zasad i norm ustalonych w grupie przedszkolnej,
 3. zgodnego współżycia z rówieśnikami,
 4. słuchania i wykonywania poleceń,
 5. poszanowania mienia przedszkola i innych osób,
 6. poszanowania czystości i porządku na terenie przedszkola,
 7. zgłaszania nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczone miejsce prowadzenia zajęć czy zabawy,
 8. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i kolegów,
 9. zgłaszania nauczycielowi problemów zdrowotnych i fizjologicznych.

 

§ 27

 

 1. Za dobre zachowanie i wyróżniające postępy dydaktyczne wychowanek może być nagradzany.
 2. Nagrodą dla wychowanka mogą być w szczególności pochwały ustne, znaczki, naklejki, odznaki, listy gratulacyjne, dyplomy.

 

§ 28

 

 1. Za zawinione niestosowanie się do obowiązującego w przedszkolu porządku dziecko może być ukarane.
 2. Karami są:
 1. ) ustna reprymenda (rozmowa wychowawcza),
 2. ) nakazanie powtarzania przez dziecko poprawnego zachowania,
 3. ) odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy.                                                                                                                                                                             
 4. Przy stosowaniu kar należy kierować się celem wychowawczym.
 5. Niezależnie od wymierzenia dziecku kary można zobowiązać je do przeproszenia osoby pokrzywdzonej jego niewłaściwym zachowaniem i naprawienia szkody.

 

ROZDZIAŁ VIII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

 

§29

 

 1. Usługi świadczone są przez przedszkole odpłatne.
 2. Zgłoszenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z akceptacją przez rodziców (opiekunów prawnych) warunków zawartej umowy.
 3. Wysokość opłat i szczegółowe zasady ich wnoszenia reguluje umowa zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

 

§30

 1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci w wieku od dwóch i pół do sześciu lat.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola, także dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności  decyduje Dyrektor.
 3. Podstawą zapisania dziecka na listę wychowanków jest złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej według wzoru obowiązującego w przedszkolu, zawarcie przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci już uczęszczające i dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.
 5. Dyrektor może podjąć decyzję o odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli w placówce nie ma wolnych miejsc lub też z uwagi na stan zdrowia bądź inne okoliczności dotyczące dziecka, gdy przedszkole nie jest w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków odbywania wychowania przedszkolnego.

 

§ 31

 

 1. Skreślenie z listy wychowanków przedszkola następuje w razie rozwiązania umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego w związku z wypowiedzeniem dokonanym przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 2 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. Skreślenie z listy wychowanków przedszkola następuje także w razie rozwiązania umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego przez przedszkole w terminie nie krótszym jak 7 dni,  w przypadku gdy :
 1. ). Gdy, dziecko zagraża swoim zachowaniem - zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
 2. ). Uchylaniem się przez rodziców (opiekunów prawnych) od terminowego wnoszenia opłat (zaleganie za 2 miesiące),
 3. ). Uporczywym lub rażącym naruszaniem przez dziecko ustalonego w przedszkolu porządku,
 4. ). Brakiem współpracy pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a personelem przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-
  -dydaktycznych.

 

ROZDZIAŁ IX

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 

§32

 

Przedszkole uzyskuje środki finansowe na działalność z następujących źródeł:

 1. Dotacji przewidzianych przez Ustawę o systemie oświaty dla przedszkoli pochodzących ze środków gminy, Finansowanie Zadań w Oświacie.
 2. Opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) z tytułu świadczenia usług wychowania przedszkolnego,
 3. Dochodów z majątku Przedszkola.

 

§ 33

 

Wysokość i warunki wnoszenia opłat przez rodziców (opiekunów prawnych) określa się w drodze umowy.

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

§34

 

1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.

2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:

3. Udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych,

4.  Umieszczony na stronie internetowej przedszkola.

5. Każda zmiana Statutu dla skuteczności wymaga zatwierdzenia przez osobę prowadzącą.

6. Projekt zmiany Statutu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.

7. Statut po zmianach wchodzi w życie z dniem 04 marca 2021 roku.

Agnieszka Borowa-Wajs

data dodania: 2016-03-31
Witam, bardzo podoba mi się inicjatywa języcznego przedszkola. Sama jestem nauczycielem angielskiego i z miłą chęcią poślę do Państwa mojego malucha.
Dodaj wpis