Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
PRZEDSZKOLE KREDKA Kamieniec Wrocławski
Strona głowna  /  Księga gości

 

STATUT    

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KREDKA

w Kamieńcu Wrocławskim

 

                                                       ROZDZIAŁ I

                                                 Informacje ogólne

 

 1. Nazwa placówki : Niepubliczne Przedszkole „ Kredka ”.
 2. Siedziba przedszkola:    ul. Wrocławskiej 29,    55-002 Kamieniec Wrocławski.
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest „Kredka” Joanna Augustynowicz                                                                                                                                    z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim, ul. Wrocławska 29, 
 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Podstawa prawna

 

 Przedszkole działa na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póz. zm).
 2. Niniejszego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności poprzez:

 1. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka,
 2. zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 3. tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”
 4. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

a. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

             b. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju

c. uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu,

 1. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym ze szczególnym naciskiem na działania artystyczne,
 2. wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 3. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 4. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 5. tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych,
 6. dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne.

 

Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 4. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym                     i technicznym,
 6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej        i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
 8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

 

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy przedszkola

 

Organami przedszkola są:

 1. Właściciel – Joanna Augustynowicz
 2. Dyrektor przedszkola
 3. Rada pedagogiczna

Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1.   kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną przedszkola,

2. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

3. opracowanie statutu przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Radą Pedagogiczną – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

Rada pedagogiczna obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1. planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczej,

2. wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola,

3. członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zapisu dziecka.
2. Dyrektor Przedszkola zawiera z rodzicami umowę świadczenia usługi edukacyjnej na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na lata następne w formie pisemnego aneksu.
3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do17.00 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych, przerwy bożonarodzeniowej, podanej do wiadomości rodziców z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,  przerwy wakacyjnej przypadającej na dwa pierwsze tygodnie miesiąca sierpnia.
4. Możliwe jest przyjmowanie dzieci na mniejszą liczbę dni.
5. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

7. Zajęcia dodatkowe odbywają się regularnie od IX do VI. W okresie wakacyjnym placówka zastrzega sobie prawo do zmiany zajęć na inne.

 

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE

Przedszkole respektuje prawa dziecka do:

1. bycia akceptowanym takim, jakim jest,
2. doświadczania od innych ciepła i życzliwości,
3. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
4. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone - a nie do snu na rozkaz,
5. rozwijania się we właściwy dla siebie sposób i we właściwym dla siebie tempie,
6. pomocy i ochrony w sytuacjach związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,
7. samodzielnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, gdy jest potrzebna,
8. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
9. różnorodności doświadczeń,

10. zdrowego żywienia.

Zachowując prawa wymienione powyżej, zachęcamy dzieci do:

1. aktywności, twórczości, eksperymentowania,
2. samodzielności w podejmowaniu zadań i dokonywaniu wyborów,
3. zaradności wobec sytuacji problemowych,
4. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
5. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
6.  tolerancji, otwartości wobec innych,
7. przestrzegania zasad bezpieczeństwa własnego i innych dzieci.

 

ROZDZIAŁ VI

RODZICE WYCHOWANKÓW

  Rodzice mają prawo do:

1. znajomości zadań dydaktyczno-wychowawczych,
2. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i niepowodzeń,
3. uzgadniania z nauczycielami kierunku i zakresu zadań indywidualnych realizowanych w przedszkolu i w domu,
4. uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
5. wyrażania swoich opinii na temat pracy placówki,                                                                                                                                                                             6.  pobytu z dzieckiem w przedszkolu w fazie adaptacji,
7. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci,
8. udziału w otwartych uroczystościach przedszkolnych.

 

ROZDZIAŁ VII

PRACOWNICY

1. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka opisane w ROZDZIALE V
2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
3. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
4. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
5. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
6. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci. Sposób notowania spostrzeżeń zależy od nauczycieli prowadzących oddział oraz od ustaleń wewnętrznych.
7. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
9. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, ma prawo oczekiwać od rodziców znajomości kierowanych do nich informacji z tym związanych.
10. Nauczyciel ma prawo określić ramy i zasady pobytu rodziców z dziećmi w grupie.
11. Każdemu pracownikowi obsługi i administracji powierza się określony zakres obowiązków.
12. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

 

ROZDZIAŁ VIII

FINANSE

1. Środki potrzebne na działalność statutową przedszkola pochodzą:

-  z opłat wnoszonych przez rodziców;
-  z dotacji budżetu gminy;
-  z innych źródeł.

2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców pozostaje stała również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu.
3. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić  o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie obowiązuje pełna odpłatność z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

                                                     

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Rodzice mają prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, bez podania przyczyn, z zachowaniem pkt.3 rozdziału VIII Statutu.
2. Przedszkole ma prawo do rozwiązania umowy edukacyjnej  z miesięcznym wyprzedzeniem, szczególnie w przypadku braku porozumienia między rodzicami a Przedszkolem w kluczowych sprawach dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych.
3. Rozwiązanie umowy przez Przedszkole dokonuje się z zachowaniem następującej procedury: 1) pisemne poinformowanie rodziców; 2) spotkanie z rodzicami; 3) w wypadku braku porozumienia przekazanie pisemnej informacji o rozwiązaniu umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
5. Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do prowadzącego placówkę.

Statut
Agnieszka Borowa-Wajs (borowa.agnieszka@gmail.com)
data dodania: 2016-03-31
Witam, bardzo podoba mi się inicjatywa języcznego przedszkola. Sama jestem nauczycielem angielskiego i z miłą chęcią poślę do Państwa mojego malucha.


Dodaj wpis
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Wpis
Wpisz wynik: 2+2